کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ

کنفرانس ملی و جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران در حوزه بازاریابی ، تبلیغات و ارتباطات بازاریابی و برندینگ و ارزیابی سازمانهای متقاضی دریافت جایزه تعالی ارتباطات و بازاریابی توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می گردد.
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سخنرانان و موضوعات سخنرانی

حامیان