درباره کنفرانس

کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران در حوزه بازاریابی ، تبلیغات و ارتباطات بازاریابی و برندینگ ،همچنین معرفی برگزیدگان  جایزه تعالی ارتباطات و بازاریابی توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 

جایزه تعالی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ

جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ ، فرآیندی است که طی آن همه ساله به برترین سازمان های ایران حائز شرایط در زمینه ایجاد، ارتقاء و نهادیه سازی ارتباطات بازاریابی خود فعالیت های اثر بخشی را انجام داده اند ، معرفی شده و طی یک همایش به آنها گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ از طریق همایش اعطاء می گردد.

اطلاعات بیشتر…