ثبت نام

فرم ثبت نام آنلاین آزاد

فرم ثبت نام آنلاین دانشجویی


هزینه های شرکت در کنفرانس :
  • اعضای هیات علمی و دانشجویان 1.200.000 ریال
  • سایر متقاضیان 3.800.000 ریال
  • ثبت نام از طریق مراجعه به وب سایت (www.mcconference.ir) یا واریز شماره حساب 5225439144 بانک ملت ( شعبه دانشگاه تهران ) به نام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با شناسه واریز 3202205205106 ( درج شناسه واریز در فیش های پرداختی الزامی می باشد) و ارسال فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام به دبیرخانه کنفرانس از طریق شماره فاکس 89773002