کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به عنوان پیشرو ترین حوزه مدیریت در کشور، با تکیه بر مباحث کاربردی – تخصصی و سخنرانی اساتید بنام این حوزه در 25 و 26 دی ماه 1397 برگزار خواهد شد.