درگی
موضوع: برندسازی بازارگرا و برندسازی سازمان گرا، رویکردی مناسب در برندسازی با نگرش بازار ایران
دکتر-روستا
موضوع: ترویج و تبلیغ جذاب
فرهنگی
ارتباطات بازاریابی در عصر فرانوگرا ( پست مدرنیسم )
mr-seif-9
موضوع:استراتژی خلاقیت
شامی
موضوع: استراتژی رسانه های اجتماعی سازمان: چیستی، چرایی و چگونگی
dr-alahverdi (2)
موضوع: ترجمان هویت برند در ارتباطات یکپارچه
دکتر-مuyghjghjحمود-محمدیان
موضوع: چگونگی متقاعد سازی در تبلیغات
Mr
موضوع: گذشته ، حال و آینده تبلیغات ایران
سلطانی-فر
دکتر-عباسی
موضوع: بلاکچین, رنسانس صنعت تبلیغات تجاری
اسفیدانی
کارگاه آموزشی: آرایه های بصری در تبلیغات
پاشا-پور
موضوع: آژانس خوب ، خوب است
parisa-daneshvar
موضوع: مارکتینگ در شرکت‌های بین‌المللی؛ ساده و در چهار جمله
dr-aghazadeh-1
موضوع: بازارشناسی: فرا وظیفه ای برای پشتیبانی هوشمند تصمیمات و اقدامات ارتباطات یکپارچه برند کسب و کار
dr-ali-sanayei
موضوع: ارتباطات بازاریابی و برندینگ در انقلاب صنعتی 4
Gerhad-Marcus (3)
WIN IN THE CRISIS
don’t must survive; thrive and dominate your market
dr-reyhaneh-bahrinejad
موضوع: ارزیابی سطح تعالی ارتباطات بازاریابی سازمان
dr-mostafa-foroughi
موضوع: معرفی مدل تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ